Algemene Voorwaarden Western Union Money TransferSM Service

WESTERN UNION MONEY TRANSFERSM SERVICE

Algemene Voorwaarden van Western Union Online

DE ONLINE SERVICE VAN WESTERN UNION WORDT AANGEBODEN DOOR WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH ("WUIB") IN SAMENWERKING MET WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB MAAKT ALS AGENT DEEL UIT VAN HET AGENTENNETWERK VAN WESTERN UNION EN IS GEVESTIGD TE SCHUBERTRING 11, 1010 WENEN; MET ONDERNEMINGSNUMMER FN 256184T BIJ DE WEENSE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL; BTW-NUMMER ATU61347377; REGISTRATIENUMMER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 2111221. WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED IS EEN VENNOOTSCHAP NAAR IERS RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IERLAND; BTW-NUMBER 6392428J.

INDIEN U 18 JAAR OF OUDER BENT EN INGEZETENE BENT VAN DE EUROPESE UNIE (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK), ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP EN BEHEERSEN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN WESTERN UNION ONLINE EN DE DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE VAN WESTERN UNION ONLINE.

HET IS BELANGRIJK DAT U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U ZE AANVAARDT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN VAN DE OMVANG VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN U EN BEPERKINGEN EN VRIJSTELLINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U IN HET GEVAL DAT U SCHADE LIJDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. DE BEPALINGEN DIE DERGELIJKE UITWERKING HEBBEN WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.

De volgende termen worden gehanteerd in onze Algemene Voorwaarden:

(a) "bankkaart": verwijst naar een kredietkaart of een betaalkaart van Visa® of MasterCard® uitgegeven door of door middel van een bank in de lidstaat van de Europese Unie waar de Dienst wordt aangeboden;
(b) "kaartuitgevende instantie": verwijst naar de uitgever en eigenaar van een bankkaart;
(c) "Verboden doel" verwijst naar ieder onrechtmatig doel; het doen of ontvangen van betalingen voor gokdiensten, betaalpenningen of kredieten die verband houden met gokactiviteiten; het doen van een betaling naar uzelf als ontvanger om uw boniteit te bewijzen (BEDROGSRISICO); of het doen of ontvangen van een betaling namens iemand anders.
(d) "ontvanger": verwijst naar de persoon die wordt geïdentificeerd als de begunstigde van een geldoverdracht (ongeacht of die geldoverdracht wordt verricht door een afzender die gebruik maakt van de Online Service van Western Union of door een persoon die gebruikt maakt van een andere dienst van Western Union voor het overmaken van geld);
(e) "afzender": verwijst naar de persoon die de geldoverdracht verricht door het gebruik van de Online Service van Western Union;
(f) "transactie": Verwijst naar geldoverschrijving die u uitvoert onder, en elk ander gebruik dat u maakt van de Western Union Online Service;
(g) "Western Union International", "we", "wij", "onze" of "ons": verwijst naar de Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited; en in verwijzingen naar "onze nalatigheid of fraude" omvatten deze termen alle verbonden personen of agenten van Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited in de uitvoering van een taak die anders door Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited had moeten uitgevoerd worden in verband met deze bepaling van de Online Service van Western Union;
(h) "Online Service van Western Union": verwijst naar iedere dienst die wij ter beschikking stellen door middel van en waarvan de hoofdkenmerken geïdentificeerd worden op de Online Site van Western Union;
(i) "Online Site van Western Union" of "Site": verwijst naar de website die door ons wordt beheerd voor het aanbieden van onlinediensten voor het overmaken van geld en aanverwante informatievoorzieningen;
(j) "u" of "uw": verwijst naar iedere persoon die als afzender gebruik maakt van de Online Site van Western Union of van de Online Service van Western Union.

Wij kunnen onze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u in kennis stellen van elke wijziging van onze Algemene Voorwaarden door een duidelijk en onmiddellijk toegankelijk bericht van wijziging te plaatsen op de Online Site van Western Union. Onze Algemene Voorwaarden werden in november 2016 voor het laatst gewijzigd. Geen enkele door ons verrichte wijziging heeft een invloed op de voorwaarden waaronder u de Online Site van Western Union heeft gebruikt of waaronder wij u de Online Service van Western Union hebben aangeboden voordat wij het bericht van wijziging hebben geplaatst op de Site. Geen enkele wijziging die wij aanbrengen heeft invloed op uw recht om uw overeenkomst met ons te beëindigen krachtens onderstaande clausule 16.1.

1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U.

1.1 Wij komen met u overeen dat wij alle redelijke zorg zullen dragen bij het aanbieden van de Online Service van Western Union. In dit opzicht komen wij overeen dat wij u de diensten van geldoverdracht (met inbegrip van de Aanvullende Diensten van telefonische kennisgeving, thuisbezorging en bijkomende berichten (waar beschikbaar)) en de aanverwante informatievoorzieningen aanbieden die periodiek worden beschreven op de Online Site van Western Union.
1.2 Wij vertrouwen doorgaans, zonder nadere inspectie, op de berichten die worden verstuurd en die wij werkelijk ontvangen via de Online Site van Western Union, tenzij wij hebben vernomen dat een bericht onjuist, onrechtmatig of vervalst is.
1.3 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid jegens u voor:
  (a) de goederen of diensten die u betaalt via de Online Service van Western Union;
  (b) communicatiestoringen die niet redelijkerwijs aan ons kunnen worden toegeschreven en die de nauwkeurigheid of tijdigheid beïnvloeden van de berichten die u ons toestuurt;
  (c) Verliezen of vertragingen bij het verzenden van berichten die voortvloeien uit het gebruik van enige internetserviceprovider of die worden veroorzaakt door een browser of andere software die niet onder onze controle valt;
  (d) de diensten die u worden verstrekt door de uitgever van uw kaart;
  (e) virussen veroorzaakt door derden;
  (f) fouten op de Site of met de Online Service van Western Union die worden veroorzaakt door onvolledige of onjuiste informatie die ons door u of door een derde wordt verstrekt;
  (g) enig onrechtmatig gebruik of onderschepping van een bericht of informatie voor het de Site bereikt of
  (h) enig onrechtmatig gebruik of toegang tot gegevens die u of uw transacties betreffen en die door ons worden bewaard (tenzij dergelijk gebruik of dergelijke toegang te wijten is aan onze nalatigheid, bedrog of het niet naleven van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van uw gegevens).
1.4 Wij hebben geen verplichting jegens u om een geldoverdracht of enige andere transactie aan te vatten of uit te voeren in het kader van de Online Service van Western Union indien:
  (a) wij geen toereikend bewijs kunnen verkrijgen over uw identiteit;
  (b) wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat het transactiebericht onjuist, onrechtmatig of vervalst is;
  (c) u ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of indien u ons uw transactiebericht niet voldoende op voorhand overmaakt om de tijdige voorziening van de gevraagde transactie mogelijk te maken of
  (d) de uitgever van uw kaart het gebruik van uw bankkaart niet toelaat voor de betaling van de transactie en onze aanverwante kosten,
  en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit wanbetaling of laattijdige betaling van een geldoverdracht aan een ontvanger of het gebrek aan uitvoering van een transactie krachtens de Online Service van Western Union omwille van één van deze redenen.
1.5 Wij kunnen u het gebruik van de Online Service van Western Union (geheel of gedeeltelijk) ontzeggen indien dit gebruik in strijd is met het beleid van Western Union (met inbegrip van beleidslijnen ter preventie van fraude, witwassen van geld of financiering van terroristische organisaties) en/of met enige toepasselijke wet of gerechtelijke beslissing of vereiste van een regulerende of overheidsinstantie, -orgaan of -agentschap in wiens rechtsmacht wij vallen of indien wij anderszins van mening zijn dat een dergelijke maatregel nodig is ter bescherming van onze belangen. In het geval dat we u het gebruik van de Online Service van Western Union (geheel of gedeeltelijk) ontzeggen om één van de eerder genoemde redenen, zullen wij u hierover echter waar mogelijk op de hoogte stellen en zullen wij u, tenzij dit als gevolg van een juridische reden niet mogelijk is, de redenen hiervan uitleggen.
1.6 Wij kunnen de werking van de Online Site van Western Union of de Online Service van Western Union geheel of gedeeltelijk opschorten indien wij, naar eigen goeddunken, dit gepast achten omwille van omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze controle. Wij verbinden ons ertoe dat wij, in geval van opschorting om welke reden dan ook van de diensten verstrekt door de Online Site van Western Union of de Online Service van Western Union (ongeacht of dit door ons, door een derde dienstverrichter of anderszins gebeurt), redelijke zorg zullen dragen voor het beperken tot een minimum van de duur van die opschorting. Indien wij deze verbintenis eerbiedigen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden jegens u voor enige schade of aansprakelijkheid die door u kan worden geleden of worden opgelopen ten gevolge van die opschorting, zelfs indien deze wordt veroorzaakt door onze nalatigheid, behalve indien die opschorting wordt veroorzaakt door ons bedrog of door onze zware fout.
1.7 Wij zullen doorgaans contact met u onderhouden via het internet en e-mail. Dit heeft geen invloed op uw recht om met ons te communiceren door enig ander middel beschreven in onderstaande clausule 5. U kan van ons op eenvoudig verzoek per e-mail een papieren exemplaar of een exemplaar op enige andere duurzame drager verkrijgen van alle specifieke en algemene contractuele bepalingen die van toepassing zijn op enige transactie die u met ons heeft gesloten. Alle communicatie tussen u en ons zal worden gevoerd in de taal die u kiest op het ogenblik dat u het contract met ons sluit.

2. UW VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS ONS.

2.1 U stemt in met de betaling van onze kosten voor iedere geldoverdracht of andere transactie die u aanvat of aanvraagt krachtens de Online Service van Western Union. Informatie betreffende onze kosten kunt u bekijken met behulp van de "Price It"-functie, die de kosten weergeeft voor het versturen van een online geldoverdracht (inclusief belastingen).
2.2 U betaalt de hoofdsom van een geldoverdracht en onze kosten met behulp van een bankkaart. Telkens wanneer u de Online Service van Western Union gebruikt, machtigt u ons om uw kaartuitgevende instantie te debiteren voor de hoofdsom van iedere geldoverdracht en onze kosten met betrekking tot de betrokken transactie voordat wij de geldoverdracht of een andere transactie uitvoeren. Wij stellen u in kennis van het bedrag dat wij uw kaartuitgevende instantie zullen aanrekenen voordat u de definitieve machtiging verleent voor de transactie.
2.3 U erkent en stemt ermee in dat:
  (a) wanneer u zich bij ons aanmeldt, u ons waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verschaft;
  (b) u deze informatie zult bewaren en onverwijld zult bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden;
  (c) u de Online Service van Western Union niet zult gebruiken voor of in verband met enig verboden doel;
  (d) u geen geldoverdracht of enige andere transactie zult verrichten onder de Online Service van Western Union die een schending van deze Algemene Voorwaarden inhoudt of van enige andere beperkingen of vereisten zoals beschreven op de Online Site van Western Union; en
  (e) u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw e-mailaccount overeenkomstig onderstaande clausule 7. Zodra u kennis neemt van verlies, diefstal, misbruik of onrechtmatig gebruik en zodra u kennis neemt van een onrechtmatige of onjuist uitgevoerde transactie die aanleiding geeft tot een vordering, moet u ons onverwijld op de hoogte stellen (per telefoon of e-mail zoals beschreven in onderstaande clausule 5). Dergelijke kennisgeving moet uiterlijk 13 maanden na voltooiing van de transactie plaatsvinden wanneer deze betrekking heeft op een onrechtmatige of onjuist uitgevoerde transactie.
2.4 U erkent en stemt ermee in dat informatie over u en de diensten die wij u bieden, door ons van tijd tot tijd mag worden overgemaakt aan regulerende of overheidsinstellingen, -organen of –agentschappen wanneer:
  (a) wij hiertoe bij wet verplicht zijn; of
  (b) indien wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking kan helpen in de strijd tegen fraude, witwassen van gelden of andere criminele activiteiten.
2.5 U gaat ermee akkoord dat u doorgaans met ons zal communiceren via het internet en per e-mail op het volgende adres: belgium.customer@westernunion.be. Dit heeft geen invloed op uw recht om in de hierin overwogen omstandigheden met ons te communiceren op iedere andere wijze die wordt beschreven in onderstaande clausule 5.

3. VREEMDE VALUTA.

3.1 Alle valuta's die krachtens de Online Service van Western Union worden omgewisseld, worden omgewisseld tegen onze wisselkoers. Valuta's worden omgewisseld op het ogenblik dat u een transactie aanvat. De ontvanger ontvangt het bedrag in vreemde valuta waarvan u in kennis wordt gesteld op het ogenblik dat de overdracht wordt aangevat, met uitzondering van het bepaalde in onderstaand artikel 3.3.
3.2 Wij gebruiken een wisselkoers die vergelijkbaar is met de koersen die worden gebruikt door wisselkantoren en andere valutahandelaars die het publiek wisseldiensten aanbieden van vergelijkbare bedragen. Onze wisselkoers kan minder voordelig uitvallen dan sommige gepubliceerde commerciële wisselkoersen die worden gebruikt in transacties tussen banken en andere financiële instellingen. Naast onze kosten behouden wij elk verschil tussen de wisselkoers die u wordt aangeboden en de wisselkoers die wij ontvangen. Aanvullende informatie over wisselkoersen voor specifieke bestemmingslanden kunt u opvragen via de "Price It!"- functie of door te bellen naar het toepasselijke telefoonnummer dat wordt vermeld in clausule 5.
3.3 Geldoverdrachten worden doorgaans betaald in de valuta van het bestemmingsland. In sommige landen kunt u betalen met Amerikaanse dollars of een andere alternatieve valuta. U erkent te weten dat, wanneer u een geldoverdracht aanvat via de Online Service van Western Union, u de valuta moet kiezen waarin u de betaling wilt overmaken aan de ontvanger. Sommige agenten van Western Union geven ontvangers de mogelijkheid om de gelden te ontvangen in een andere valuta dan de munteenheid die u hebt geselecteerd. In dergelijke gevallen kunnen wij bijkomende kosten aanrekenen wanneer uw gelden worden omgewisseld naar de munteenheid die de ontvanger heeft geselecteerd.

4. ANNULERING EN TERUGBETALINGEN.

4.1 U hebt onder de wetgeving met betrekking tot onlinecontracten het recht om de door u bestelde Online Service van Western Union op om het even welk ogenblik te annuleren binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de dag nadat uw bestelling werd geplaatst door ons hiervan in kennis te stellen door enig middel dat in onderstaande clausule 5 wordt beschreven. Wij aanvaarden ieder bericht dat in om het even welke bewoording aangeeft dat u uw overeenkomst met ons wenst op te zeggen. Indien de Online Service van Western Union op uw verzoek werd afgerond voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen, verstrijkt dit annuleringrecht.
4.2 Indien u uw annuleringrecht krachtens clausule 4.1 uitoefent voordat u ons een order voor een geldoverdracht heeft overgemaakt, wordt uw overeenkomst met ons beëindigd en kan u geen gebruik maken van de Online Service van Western Union om enige orders voor geldoverdrachten te verzenden. Wij rekenen u hiervoor geen annuleringvergoeding aan.
4.3 Indien u uw annuleringrecht krachtens clausule 4.1 uitoefent nadat u ons een order voor een geldoverdracht heeft overgemaakt, betalen wij u alle betalingen terug die u aan ons heeft gericht voor de annulering, maar betalen wij u niet terug indien wij de geldoverdracht hebben betaald aan de ontvanger voordat wij uw annuleringbericht hebben ontvangen.
4.4 Naast uw recht op annulering onder de wetgeving met betrekking tot onlinecontracten hebt u het recht op annulering als afzender. Als afzender van geld hebt u de volgende rechten:
  (a) op schriftelijk verzoek van de afzender, dat per brief of e-mail naar het bovenstaande adres gestuurd moet worden, betaalt Western Union het hoofdbedrag van een geldoverdracht en de overschrijvingskosten terug als
    (i) de afzender annuleert, geen bedrog werd vastgesteld, het geld nog niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender nog niet werd gedebiteerd; of
    (ii) de afzender annuleert, bedrog werd vastgesteld, het geld nog niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender nog niet werd gedebiteerd; of
    (iii) de transactie werd afgewezen door Western Union; of
    (iv) de afzender een verandering wenst, waarbij Western Union echter eist dat de transactie eerst wordt geannuleerd, voordat de verandering wordt uitgevoerd; of
    (v) het overgemaakte geld niet beschikbaar is voor de ontvanger binnen drie handelsdagen om redenen, waarvoor Western Union (of haar agenten) niet instaat zoals bijv. regulatorische eisen, ongunstige weersomstandigheden of telecommunicatiestoringen.

De verrichting van geldoverdrachten kan vertraging oplopen ten gevolge van de toepassing van wetten van de Verenigde Staten van Amerika of andere toepasselijke wetten.
  (b) op schriftelijk verzoek van de afzender, dat per brief of e-mail naar het bovenstaande adres gestuurd moet worden, betaalt Western Union alleen het hoofdbedrag van een geldoverdracht terug als
    (i) de ontvanger de overdracht afwijst; of
    (ii) de afzender de overdracht annuleert, geen bedrog werd vastgesteld en de kredietkaart van de afzender werd gedebiteerd; of
    (iii) de afzender de overdracht annuleert, bedrog werd ontdekt, het geld niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender werd gedebiteerd; of
    (iv) de betaling aan de ontvanger niet binnen 45 dagen werd verricht.
  In zoverre dit wettelijk is toegestaan, mag Western Union administratiekosten berekenen voor geldoverdrachten die niet binnen een jaar na de verzendingsdatum worden opgenomen.

5. KLANTENDIENST, RECLAMATIES.

Indien u fouten ontdekt of problemen heeft met of in verband met de Online Site van Western Union of de Online Service van Western Union of indien u wilt reclameren, dient u doorgaans contact met ons op te nemen via het internet en per e-mail op het volgende adres: belgium.customer@westernunion.be Dit heeft geen invloed op uw recht om met ons te communiceren met behulp van één van de volgende middelen:

  • per telefoon op 0800 99 269; (bereikbaar vanaf 08:00 tot 20.00 uur) of voor klanten buiten België +32 2 639 7102; of
  • per brief gericht aan
    Western Union België
    Litouwen UAB
    J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Litouwen LT-08247

U kunt echter ook gebruik maken van de onlinegeschillenbeslechting. De onlinegeschillenbe-slechting biedt u een buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met onlinetransacties: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. REGISTRATIE.

U zult zich moeten registreren om van de diensten van Western Union Online Service gebruik te kunnen maken. Registratie is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden.

7. WACHTWOORD EN BEVEILIGING.

Wanneer u zich bij ons registreert, moet u een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen voor uw e-maillogin. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam en u bent ons volledige verantwoording verschuldigd voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of gebruikersnaam. U stemt ermee in om, zodra u kennis krijgt van enig onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam of van enige andere inbreuk op de veiligheid, ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen (per telefoon of e-mail zoals beschreven in bovenstaande clausule 5). Zodra u ons heeft laten weten dat er een onrechtmatig gebruik heeft plaatsgevonden van uw wachtwoord of gebruikersnaam, treffen wij onmiddellijk maatregelen om het gebruik daarvan te vermijden. Onder voorbehoud van die maatregelen zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebrek aan naleving van uw verplichting krachtens clausule 5 of deze clausule 7. U kunt recht hebben op terugbetaling of hercreditering van sommen jegens uw kaartuitgevende instantie indien er bedrieglijk gebruik werd gemaakt van uw bankkaart.

8. GEGEVENSBESCHERMING.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig het toepasselijke recht en worden beheerd door Western Union Payment Services Ireland Limited. Wij maken gebruik van de persoonlijke gegevens die u ons verstrektbij het gebruik van onze producten en diensten alsook van andere gegevens, die worden verzameld of gegenereerd in het kader van onze relatie met u. Hieronder vallen gegevens die voortvloeien uit andere diensten zoals geldoverdrachten, betalingen van facturen, getrouwheids- of ledenprogramma’s, een vroeger gebruik van onze diensten of marketingkeuzes. Deze gegevens worden gebruikt om u de diensten ter beschikking te stellen die u wenst alsmede voor activiteiten betreffende de administratie, de klantenservice, de bestrijding van het witwassen van geld, compliance en juridische plichten, voor de validering van uw gegevens, het beter leren kennen van onze klanten door de analyse en het onderzoek van de bij ons voorhanden zijnde gegevens, de betere voorkoming en opsporing van bedrog, schulden en diefstal, de verbetering van onze producten, diensten en afwikkelingen. Door uw vaste telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te verstrekken, geeft u Western Union uitdrukkelijk uw toestemming om van tijd tot tijd contact met u op te nemen per telefoon, post, e-mail of sms/mms-bericht en gerichte of gepersonaliseerde (bijvoorbeeld op sociale media en andere digitale kanalen) met nieuws, aanbiedingen, diensten en promoties betreffende Western Union. U begrijpt en stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die door de provider van zulke diensten in rekening worden gebracht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Western Union kan ook gegevens, die voortvloeien uit andere producten en diensten alsook klantenvoordeel- en/of bonusprogramma’s, waarvoor u zich heeft aangemeld, gebruiken, verzamelen en met andere ondernemingen delen die met ons samenwerken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor ieder doel dat in dit hoofdstuk wordt aangegeven. Om de transactie uit te voeren, zullen wij de gegevens bewaren die u ons over andere personen verstrekt; daartoe behoren ook de gegevens van de ontvanger van onze diensten. Voordat u ons deze gegevens verstrekt, moet u de andere persoon informeren en de toestemming van deze persoon verkrijgen voor het gebruik van de gegevens overeenkomstig dit hoofdstuk. De verstrekking van deze gegevens is wel optioneel, maar is vereist om de transactie uit te voeren en u deze diensten te kunnen aanbieden. Zonder deze gegevens is Western Union niet in staat de geldoverdracht ter beschikking te stellen, voordelen uit programma’s aan te bieden of andere aangevraagde diensten te verlenen.

Voor de in deze verklaring aangegeven doelen kunnen wij de gegevens, waarover wij beschikken, doorgeven aan partijen buiten de EER inclusief de USA. Bij de doorgegeven gegevens gaat het om persoonlijk identificeerbare gegevens, contactgegevens en gegevens betreffende de geldoverdracht, de transacties en verdere gegevens die u ons heeft meegedeeld. In zoverre dit redelijkerwijs is vereist, kunnen wij deze gegevens ook aan andere ondernemingen – inclusief ondernemingen die ons bij onze ondernemingsactiviteiten helpen – doorgeven om de geldoverdracht uit te voeren of te ondersteunen, om in de toekomst diensten te verlenen of om andere in dit hoofdstuk aangegeven redenen. Wij kunnen de gegevens die u ons ter beschikking stelt combineren met gegevens van andere ondernemingen of natuurlijke personen; daartoe behoren ook gegevens die nodig zijn voor de validering van de door u verstrekte informatie. Western Union en onze verbonden vennootschappen over de hele wereld mogen uw persoonlijke informatie bekendmaken – inclusief onbeperkte informatie over uw naam, klant-ID, adres, transactiesoorten en bankrekening – (i) als we daarom worden verzocht op basis van de nationale of buitenlandse wetgeving of een gerechtelijke procedure of (ii) aan het Openbaar Ministerie of andere overheidsinstanties – inclusief deze in dit land, de Verenigde Staten of ergens anders – voor het opsporen, onderzoeken, vervolgen en vermijden van misdaden inclusief het witwassen van geld en daarmee verband houdende misdaden. De ontvangers mogen de informatie voor deze en andere hiermee verband houdende doelen bekendmaken.

Toegang tot de gegevens, waarover wij beschikken, hebben Western Union en de met ons verbonden vennootschappen – inclusief maar niet beperkt tot Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited en Western Union Financial Services, Inc. Deze toegang geldt voor de in dit hoofdstuk aangegeven doelen of een ander doel waarmee u heeft ingestemd. U heeft het recht uw gegevens in te zien en u kunt van ons een kopie krijgen. Daarvoor kunnen wij een klein kostenbedrag in rekening brengen. U kunt ook gegevens, die onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn, corrigeren, wissen of ons gebruik ervan beperken. Als gegronde redenen voorhanden zijn, kunt u op elk ogenblik bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, inzoverre de verwerking niet is vereist om de dienstverlening af te sluiten of een gebruik wettelijk of toezichtsrechtelijk is vereist. Als u deze rechten wilt uitoefenen of niet langer commerciële informatie van Western Union wilt ontvangen, kunt u ons opbellen op het nummer 0800 99 269 (beschikbaar van 08.00 tot 20.00 uur) of ons contacteren via onze website www.westernunion.be

9. AANSPRAKELIJKHEID.

9.1 Op schriftelijk verzoek van de afzender dat per brief of per e-mail wordt gericht aan de in bovenstaande clausule 5 bepaalde adressen, betaalt Western Union de hoofdsom van een geldoverdracht terug indien de betaling aan de ontvanger niet heeft plaatsgevonden binnen de 45 dagen. Op schriftelijk verzoek van de afzender dat per brief of per e-mail wordt gericht aan de in bovenstaande clausule 5 bepaalde adressen, betaalt Western Union de overdrachtvergoeding terug indien de geldoverdracht niet binnen de drie werkdagen ter beschikking werd gesteld van de ontvanger, onder voorbehoud van omstandigheden onafhankelijk van de controle van Western Union (of haar Agenten), zoals regelgevingsvereisten, ongunstige weersomstandigheden of telecommunicatiestoornissen. Betaling van sommige geldoverdrachten kan vertraging oplopen als gevolg van de toepassing van wetten van de Verenigde Staten of andere toepasselijke wetten. In de mate dat dit wettelijk toegelaten is kan Western Union een administratieve kost afhouden van geldoverdrachten die niet worden opgehaald binnen een jaar na de verzendingsdatum.
9.2 Indien enige schade die u of een ontvanger (die niet bij ons is geregistreerd) lijdt, niet valt onder een recht op betaling krachtens de wetten waarnaar wordt verwezen in clausule 9.1, zijn wij slechts aansprakelijk voor die schade ten belope van een limiet die het grootste bedrag is van: (a) het bedrag van een servicekost; en (b) 500 EUR, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst van onzentwege. De bovengrens van onze aansprakelijkheid beperkt enkel een vordering voor schade voortvloeiend uit één enkele transactie of aanverwante transacties, of (indien de schade niet voortvloeit uit een transactie of transacties) iedere daad, verzuim of gebeurtenis of aanverwante daden, verzuimen of gebeurtenissen. Dit betekent dat, indien u bijvoorbeeld schade lijdt omwille van niet-naleving door ons van onze overeenkomst met u met betrekking tot twee afzonderlijke transacties, u een maximumbedrag van 1000 EUR zou kunnen vorderen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van uw instructies als gevolg van omstandigheden waarvan redelijkerwijze kan worden beschouwd dat zij onafhankelijk zijn van onze controle.
9.3 Iedere vordering tot vergoeding die u en/of een ontvanger (die niet bij ons is geregistreerd) instelt, moet worden gestaafd aan de hand van alle beschikbare relevante documentatie.
9.4 Deze clausule 9 bevat niets dat (a) onze aansprakelijkheid wegens overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluit of beperkt of dat (b) onze aansprakelijkheid uitsluit voor bedrog, zware fout of opzet.
9.5 Uw relatie betreft alleen Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited. U gaat ermee akkoord dat geen enkele verbonden persoon en geen enkele agent van Western Union International Bank GmbH of Western Union International Limited enige zorgplicht heeft jegens u bij de uitvoering van een opdracht die anders door Western Union International Bank GmbH of Western Union International Limited uitgevoerd dient te worden krachtens haar overeenkomst met u.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM.

De Online Site van Western Union en de Online Service van Western Union, de inhoud en alle desbetreffende intellectuele eigendomsrechten die erin vervat zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, databankrechten, merken en dienstmerken) zijn onze eigendom en die van onze verbonden personen of derden. Alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Online Site en Online Service van Western Union blijven onze eigendom en/of de eigendom van die andere derden. De Online Site en Online Service van Western Union kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn toegestaan krachtens deze Algemene Voorwaarden of zoals beschreven op de Site. U bent alleen gerechtigd de pagina's op de Online Site van Western Union in te zien en een kopie hiervan te bewaren voor uw persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan de Online Site of de Online Service van Western Union of gedeelten hiervan te dupliceren, publiceren, wijzigen, hiervan afgeleide werken te creëren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, op het World Wide Web te plaatsen of op enige andere wijze te verspreiden of aan te wenden voor enig openbaar of commercieel gebruik zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is u niet toegestaan: (a) robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde apparaten te gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot de Online Site of Online Service van Western Union; en/of (b) auteursrechten, merken of andere eigendomsaanduidingen of legendes die op de Online Site van Western Union (of afgedrukte pagina's van de Site) worden weergegeven te verwijderen of te wijzigen. De naam Western Union, andere namen en eigendomsaanduidingen van de producten en/of diensten van Western Union waarnaar wordt verwezen op de Online Site van Western Union zijn onze exclusieve merken of de exclusieve merken van derden. Andere namen van producten, diensten en bedrijven die op de Site voorkomen zijn mogelijk merken van hun respectieve eigenaars.

11. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES.

De Online Site van Western Union kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar andere internetsites en bronnen (de "Gekoppelde Sites"). Koppelingen naar Gekoppelde Sites maken geen aanvaarding uit door, of associatie met, ons van bronnen van derden of de inhoud ervan. Koppelingen houden niet in dat wij verbonden of geassocieerd zijn met enige merken, handelsnamen, logo's of auteursrechtsymbolen die weergegeven worden in of toegankelijk zijn via de koppelingen of dat wij wettelijk gemachtigd zijn om deze te gebruiken of dat Gekoppelde Sites gemachtigd zijn om merken, handelsnamen, logo's of auteursrechtsymbolen van Western Union te gebruiken. Meld alle twijfels die u mogelijk hebt betreffende een Gekoppelde Site aan de sitebeheerder of webmaster van die Gekoppelde Site. Wij waarborgen of aanvaarden de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid niet van adviezen, meningen, verklaringen of enige andere informatie die wordt weergegeven of verdeeld via de Gekoppelde Sites en wijzen ten aanzien daarvan uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid af. U erkent dat ieder vertrouwen op meningen, adviezen of informatie die worden weergegeven op of die anderszins beschikbaar zijn via een Gekoppelde Site, op uw eigen risico gebeurt. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke problemen inzake veiligheid, virussen, of ongewenste e-mail waarmee u te maken kunt krijgen buiten de rechtstreekse controle van de Online Site van Western Union om.

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met alle zaken waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en hebben voorrang op en beëindigen alle voorafgaande overeenkomsten of afspraken die u met ons zou hebben.

13. OVERDRACHT.

Wij hebben het recht om onze rechten en/of plichten krachtens onze overeenkomst met u in hun geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te wijzen of te delegeren aan een verbonden vennootschap of een derde, zulks op ieder moment en zonder uw toestemming, tenzij dergelijke overdracht uw rechten en/of verhaal zou verminderen of uw plichten en/of aansprakelijkheden krachtens uw overeenkomst met ons zou vergroten. U mag uw rechten en/of plichten krachtens uw overeenkomst met ons niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. AFZONDERLIJKE UITVOERBAARHEID.

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zouden blijken, blijven de overige bepalingen geldig en uitvoerbaar.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID.

Ons contract met u (en de relatie tussen ons voordat wij met u een contract sluiten) is onderworpen aan het Oostenrijks recht, onverminderd de van kracht zijnde regels in uw land van verblijf die een grotere bescherming verlenen. U en Western Union komen overeen dat, als een consument bent in de zin van de Oostenrijkse Wet voor Consumentenbescherming (KSchG) of in de zin van het consumentenrecht in uw land van verblijf, indien dit gunstiger is voor u, de rechtbank die bevoegd is voor uw verblijfplaats, gebruikelijke verblijfplaats of werk, het recht zal hebben om kennis te nemen van alle geschillen tussen u en Western Union en deze te beslechten. WUIB staat onder het toezicht van de Oostenrijkse Overheid voor het Toezicht op de Financiële markt ("Finanzmarktaufsicht", hierna "Financiële Regulator"). De Financiële Regulator kan per brief worden gecontacteerd te Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wien, per telefoon op (+43-1) 249 59-0 of via het internet op www.fma.gv.at

16. BEËINDIGING EN OPSCHORTING

16.1 U of wij kunnen de overeenkomst tussen ons opzeggen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 1 dag. U kunt ons een opzegging sturen door middel van enige van de manieren die worden beschreven in hogerstaande clausule 4.1.
16.2 Indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen:
  (a) u wordt onvermogend of dreigt dit te worden, of u wordt failliet verklaard;
  (b) iedere andere gebeurtenis die een invloed heeft of kan hebben op uw vermogen om uw overeenkomst met ons uit te voeren.
16.3 Wij kunnen onze overeenkomst met u met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande opzegging opzeggen en/of de Online Service van Western Union met betrekking tot u (geheel of gedeeltelijk) opschorten indien:
  (a) enige gebeurtenis die wordt vermeld in clausule 16.2, zich voordoet;
  (b) u een inbreuk begaat op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden;
  (c) wij de indruk hebben dat u niet over de mentale bekwaamheid beschikt om uw eigen bezittingen en zaken te beheren of deze bekwaamheid dreigt te verliezen, of enig ander voorval dat uw wettelijke bekwaamheid of capaciteiten beïnvloedt om een overeenkomst met ons aan te gaan onder onze Algemene Voorwaarden en
  (d) uw gebruik van de Online Service van Western Union of de Site storend is voor onze andere klanten.
  Wij zullen trachten om u vooraf te informeren over een dergelijke beëindiging of opschorting en, indien dergelijke voorafgaande kennisgeving niet mogelijk is, trachten wij u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen na een dergelijke beëindiging of opschorting.
16.4 Wij kunnen onze overeenkomst met u beëindigen en/of de Online Service van Western Union opschorten op basis van informatie die wij hebben ontvangen (zowel mondeling als schriftelijk) en waarvan wij te goeder trouw geloven dat ze onjuist is.
16.5 Beëindiging van onze overeenkomst met u en/of opschorting van de Online Service van Western Union heeft geen invloed op rechten of verplichtingen die ontstaan vóór, tijdens of na de datum van beëindiging of opschorting of die ontstaan als een gevolg hiervan en al die rechten en plichten blijven onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
16.6 U noch wij zijn aansprakelijk jegens elkaar voor enige aansprakelijkheden die de andere partij heeft geleden of opgelopen als gevolg van enige handelingen die u of wij gerechtigd zijn te stellen of waarin op enige andere wijze is voorzien in deze Algemene Voorwaarden of door enige beperking of vereiste met betrekking tot het gebruik van de Online Service van Western Union zoals beschreven op de Site, met inbegrip van, zonder beperking, de uitoefening van het recht tot beëindiging en/of opschorting krachtens deze clausule 16.
16.7 De bepalingen van onze overeenkomst met u blijven van toepassing gedurende een eventuele opschorting van de Online Service van Western Union. De bepalingen van clausules 1.3 tot en met 1.6, 2.4, 6 tot en met 11, 14, 16 (en de hoger beschreven definities die worden gebruikt in deze clausules) blijven van kracht bij een eventuele beëindiging onze overeenkomst met u.

17. OFAC

Het toepasselijke recht verbiedt geldverzenders om zaken te doen met bepaalde individuen en landen; WUIB moet alle transacties screenen ten aanzien van namenlijsten die worden verstrekt door de regeringen van de landen en grondgebieden waarin wij zaken doen, met inbegrip van de US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Europese Unie. Indien een potentiële overeenstemming wordt vastgesteld, moet WUIB de transactie onderzoeken om te bepalen of het individu waarmee overeenstemming wordt vastgesteld, werkelijk het individu is op de betrokken lijst. Bij gelegenheid moeten klanten aanvullende informatie met betrekking tot identificatie en andere informatie verstrekken. Transacties kunnen dan worden vertraagd. Dit is een wettelijke vereiste voor alle transacties die worden verwerkt door WUIB (met inbegrip van overdrachten die uitgaan van en eindigen in de VS).